Overzicht

Organisatie informatie

De directeur / secretaris legt verantwoording af aan de bestuurlijke stuurgroep van de 19 deelnemende gemeenten. Hij/zij opereert in een spanningsveld van verschillende belangen en omgevingen met als gemeenschappelijk doel het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken vervoersysteem.

Functieomschrijving

De directeur/secretaris heeft een dubbelrol: als directeur van de Vervoersorganisatie (aansturing) en als secretaris van het bestuur (ondersteunend).

Functionele aansturing Vervoersorganisatie  

 • De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer vormgeven, bewaken en functioneel aansturen.
 • Hieronder valt ook het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en afrekeningen volgens de opgestelde processen, passend in de begrotingscyclus van de gemeenten.

Realiseren doestellingen

 • M.b.t. kwaliteit en efficiency van vervoer: Uitvoering geven aan het onderdeel vervoer uit het Vijfsporen-beleid onderzoek Cissonius, waarbij Bundeling Doelgroepenvervoer uitgangspunt is.
 • Realiseren van instroom van vervoer (cf. uitgesproken intenties van gemeenten). Het faciliteren van vervoer voor nieuwe instroom binnen Avan.

Ondersteuning gemeenten

 • Ondersteunen van de voorzitter bij het voorbereiden en voorzitten van periodiek bestuursoverleg.
 • Onderhouden relaties gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk).
  – Het onderhouden van een goede ambtelijke, bestuurlijke en inhoudelijke afstemming met de deelnemende gemeenten binnen de regio Arnhem-Nijmegen.
  – Tevens een goede afstemming over lopende aanbestedingen en contracten die gemeenten hebben met AWBZ-aanbieders en voor leerlingenvervoer.
 • Onderhouden relaties met opdrachtgevers van vervoer.
  – Het onderhouden van een continue communicatie met de huidige opdrachtgevers van vervoer (gemeenten) en toekomstige (zorginstellingen) om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van volumes, kosten en budgetten.

Specifieke projecten

 • Verbeteren van de proactieve rolvervulling door de regiecentrale. De regiecentrale is cruciaal voor bijna alle taken waarvoor de Vervoersorganisatie gesteld is.
 • Inhoudelijk plan van aanpak voor vergroting van de efficiency van het vervoer. Er is operationeel veel bekend over zaken die strakker kunnen en prikkels die anders moeten werken: nu moeten deze zaken worden uitgewerkt en geïmplementeerd.
 • Plan van aanpak n.a.v. evaluatie van Avan.Uit een bijna afgeronde brede en diepe evaluatie zal naar verwachting een lijst met verbeterpunten komen op verschillende niveaus. Implementatie hiervan in de eigen organisatie en bij de regiecentrale en vervoerders, in afstemming met andere partners.
 • Als een aanbesteding aan de orde is, houd je als directeur de supervisie, maak je deel uit van de beoordelingscommissie en voer je de gunningsgesprekken. Je voert evaluaties uit van contractuele afspraken, prestaties of maatregelen als dat nodig is. Hierbij word jij bijgestaan door de contractbeheerder en de contractmanager.
 • Versterking samenwerking regio (bestuursniveau): Samen met de regio-coördinator opstellen en uitvoeren aanpak voor verbetering van de intergemeentelijke relaties, bevorderen van harmonie en consensus, alles gericht op een goed en slagvaardig bestuurlijk besluitvormingsproces.
 • Versterking samenwerking regio (ambtelijke niveau): samen met de regio-coördinator verder doorontwikkelen en uitvoering geven aan een zorgvuldig, efficiënt en effectief voorbereidend ambtelijk overleg op het bestuurlijk overleg, waarbij de (tijdige) communicatie tussen partijen en de verschillende overlegvormen is geborgd.
 • Inhoudelijk afstemmen met de regio-coördinator en bijdragen aan inbedding van die rol in het totale speelveld (BVO, vervoerders, regiepartij, gemeenten en provincie).

Functie eisen

 • Academisch denk- en werkniveau op vervoerskundig terrein;
 • Ervaring met het leidinggeven aan een uitvoeringsorganisatie;
 • Ervaring met het werken in een complex bestuurlijke omgeving en projecten waarin meerdere (verschillende) belangen, zowel bestuurlijk, ambtelijk als privaat zijn vertegenwoordigd;
 • Kennis van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer is een pré;
  Financiële kennis en ervaring met het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen;
 • Aanwijsbare affiniteit met de diverse juridische aspecten die relevant zijn binnen het doelgroepenvervoer.

Vaardigheden:

 • Door jouw wijze van leidinggeven aan de uitvoeringsorganisatie stel je medewerkers in hun kracht om de beste resultaten te leveren;
 • Je bent in staat om een strategische visie te ontwikkelen op het terrein van lokaal en regionaal doelgroepenvervoer;
 • Je bent een verbinder wat inhoudt dat je partijen met verschillende belangen op een lijn weet te brengen zodat continuïteit en realisatie van de doelen worden geborgd;
 • Met je vasthoudendheid ben je de doorzetter die nodig is om doelen te realiseren;
 • Je schept duidelijke kaders en stuurt op resultaten; Dit doe je onder meer door op een duidelijke manier richting te geven aan een team, de leiding neemt en mensen en middelen zodanig inzet dat doelen met succes worden gerealiseerd;
 • Je bent een ‘aanjager’ die innovatief, ondernemend en kostenbewust te werk gaat;
 • Je bent communicatief sterk, een bruggenbouwer en netwerker en je bereikt consensus door je diplomatiek optreden bij belangenverschillen;
 • Met een goed analytisch vermogen weet je op een logische en accurate wijze hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden;
 • Je kan zelfstandig opereren en netwerken vormen;
 • Het stellen van prioriteiten en toezicht houden op het realiseren van de doelstellingen. Daarnaast maak je een activiteitenplanning om tijd en middelen optimaal in te zetten.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt inschaling plaats op schaalniveau 13 (max. € 5.983,- bruto per maand,) voor 36 uur per week (salarispeil 1-1-2018).

Contactinfo

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Gilbert Mulder via 06 2707 1707 of per e-mail gilbert.mulder@arnhem.nl.

Voor vragen omtrent de procedure kun je contact opnemen met de P&O-adviseur, Albert Jan Matser  (026-377 3952) of per email albert-jan.matser@arnhem.nl.

Selectieprocedure

Alle binnengekomen sollicitaties worden gescreend en een selectiecommissie bestaande uit maximaal 5 personen zal met de 3 meest geschikte kandidaten een gesprek voeren. Daarnaast zal een gesprek met de voorzitter van de BVO DRAN onderdeel uit maken van de selectie.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste 2 weken van januari 2018.

Interesse? Reageren kan tot maandag 18 december 2017.